OBSAH

12.4 Prvá pomoc pri úrazoch

 Podľa Zákonníka práce sú všetci pracovníci, t.j. učitelia, študenti a žiaci, povinní dodržiavať počas vyučovania bezpečnostné predpisy. Z hľadiska BOZP pre školy platí, že žiaci:

- musia dodržiavať zákaz vstupu na nebezpečné miesta,

- bez súhlasu učiteľa nesmú meniť miesto v školskej dielni,

- nezapínať stroje,

- dôsledne dodržiavať stanovené pracovné postupy,

- nepoužívať chybné elektrické spotrebiče a pracovné pomôcky.

 

Vzhľadom na súčasnú dobu, keď technika zasiahla do všetkých oblastí  života človeka, keď nastal prudký rozvoj mechanizácie, automatizácie a komputizácie, je potrebné, aby žiak už od detstva poznal pozitívne, ale i negatívne účinky na neho a na okolie. Tieto okolnosti nás nútia pripraviť žiaka pre život tak, aby v prípade nebezpečenstva mohol pomôcť sebe alebo inému človeku. Žiak by mal poznať bezpečnostné pravidlá a tak predchádzať nebezpečným situáciám a úrazom. K nim patrí:

- nedotýkať sa spadnutých elektrických drôtov,

- neopravovať poistky, dať len nové poistkové vložky,

- neliezť na stĺpy elektrického vedenia, ani na stromy v blízkosti elektrického vedenia,

- nepoužívať chybné prívodné šnúry a elektrické zariadenia,

- drobné opravy napríklad výmenu žiarovky robiť výlučne pri odpojenom spotrebiči,

- nezapínať spotrebič alebo vypínač mokrými rukami.

 

Pri úraze elektrickým prúdom je potrebné, aby žiak alebo osoba, ktorá mala úraz, išla k lekárovi na lekárske vyšetrenie z dôvodu, že úraz by mohol mať skryté alebo neskoršie následky. Pri poskytovaní prvej pomoci treba postupovať rýchlo a rozvážne.

Postup pri záchranných prácach v prípade zranenia elektrickým prúdom je nasledovný:

- Vypnúť hlavný vypínač, ak to nie je možné, prerušiť prúd iným spôsobom, napríklad preseknúť vodiče lopatou, urobiť skrat vodičov a pod. Dbať na to, aby nebol zasiahnutý záchranca.

- Ak sa nedá prúd vypnúť, zraneného treba vyslobodiť od časti pod napätím jeho odtrhnutím. Napríklad ťahať postihnutého za suché šaty, pričom použiť gumové rukavice, alebo ho odtiahnuť pomocou suchého nevodivého predmetu.

- Ak je zranený v bezvedomí, treba začať s umelým dýchaním a privolať lekára.

- Ak je zranený pri vedomí, postarať sa o pokoj a v každom prípade mu zabezpečiť lekárske ošetrenie.

 

Pri úraze elektrickým prúdom poskytnúť takú pomoc, aby sa predišlo smrti postihnutého. 

Povinnosťou organizácií, teda aj škôl a výchovných zariadení je potrebné  pri práci, pri výchove a vyučovaní zabezpečiť podmienky na poskytovanie prvej pomoci pri úraze. V prípade potreby poskytnutia prvej pomoci školy zabezpečia:

- vyškolenie dostatočného počtu dobrovoľných zdravotníkov a ich rozmiestnenie tak, aby v prípade potreby bol k dispozícii aspoň jeden dobrovoľný zdravotník,

- zakúpenie, vybavenie a rozmiestnenie lekárničiek prvej pomoci,

- dostatočné informácie o príslušných zdravotných zariadeniach ako sú adresy, telefónne čísla a pod.


Posledná zmena: 04.10.2011

AUTORI

prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc.

doc. PaedDr. Iveta Šebeňová, PhD.

doc. PaedDr. Mária Vargová, PhD.

doc. PaedDr. Jozef Pavelka, CSc.

PaedDr. Ján Stebila, PhD.

TECHNICKÁ REALIZÁCIA

PaedDr.Robert Janiga

PaedDr. Michal Rojček

Založené na CMS Bc. Petra Brčáka

JAZYKOVÁ KOREKTÚRA

Mgr. Klara Stebilova

RECENZENTI

prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc., PhD.

doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, PhD.

doc. PhDr. Ivan Krušpán, CSc.