OBSAH

12.3 Školské úrazy

  „BOZP v školách a v školských zariadeniach patrí medzi dôležité oblasti činností školy a učiteľa. Štatistiky uvádzajú údaje o školských úrazoch (úrazoch žiakov a študentov), pričom úrazovosť je pomerne veľká. Najväčšia úrazovosť je na základných, menšia na stredných a najmenšia na vysokých školách. Je potrebné zaviesť systémové opatrenia tak, aby sa zvýšila efektívnosť výchovno-vzdelávacieho procesu v oblasti BOZP“ (Cina, 2004, s. 287).

Najčastejšou príčinou školských úrazov je nedisciplinovanosť, nepozornosť, podceňovanie svojich schopností a porušovanie bezpečnostných predpisov. Problematika školských úrazov je riešená v Pokynoch MŠ SR č. 6 000/1988-442, ktoré sú uverejnené vo Zvestiach MŠ SR zošit č.7/1988. Uvedené pokyny upravujú evidenciu a oznamovanie školských úrazov žiakov a študentov v školských zariadeniach na základných, stredných a vysokých školách.

Školským úrazom je úraz žiaka, ak sa stal:

- pri vyučovaní alebo pri výchove mimo vyučovania na základných školách a stredných školách, pri výchove v školských zariadeniach, v detských domovoch, osobitných školách internátnych, školách v prírode, základných umeleckých školách, centrách voľného času pre žiakov. Patrí sem aj iná činnosť organizovaná vysokou školou.

- pri školských akciách na záchranu ľudských životov, národohospodárskych hodnôt, pri odstraňovaní príčin alebo následkov živelných pohrôm, havárii a podobne,

- pri ostatných činnostiach, ak ich žiak vykonával na príkaz alebo so súhlasom učiteľa alebo iného oprávneného pracovníka školy,

- pri pracovnom vyučovaní v zariadeniach školy.

 Na vzniku školských úrazov sa podieľa celý rad faktorov. Medzi najdôležitejšie možno zaradiť:

- „nevhodné materiálno – technické vybavenie školy,

- nevhodná organizačná štruktúra,

- nedostatočné vedomosti žiakov a študentov,

- nevypestované bezpečnostné návyky žiakov a študentov,

- podceňovanie problematiky BOZP zo strany žiakov,

- podceňovanie problematiky BOZP zo strany vedenia školy,

- nedostatočná príprava pedagogických pracovníkov,

- ďalšie faktory“ (Cina, 2004., s. 287).

       Povinnosťou organizácie, školy alebo výchovného zariadenia  je zabezpečiť, aby pri práci, výchove a pri vyučovaní boli vytvorené podmienky na poskytovanie prvej pomoci pri úraze. Zabezpečenie prvej pomoci spočíva vo vyškolení dostatočného počtu dobrovoľných zdravotníkov, v zakúpení, vybavení a rozmiestnení lekárničiek prvej pomoci, ďalej v oboznámení o príslušných zdravotných zariadeniach v blízkosti školy vrátane ich adries a telefónnych čísel. Okrem toho školy sú povinné viesť evidenciu všetkých školských úrazov s dôležitými údajmi, ktoré charakterizujú úraz. Zapisuje sa deň úrazu, stručný popis deja úrazu, zdroj a príčina úrazu prípadne svedkovia úrazu. O školskom úraze, ktorý je dôvodom neprítomnosti v škole najmenej tri dni, okrem dňa úrazu, sa spíše záznam o školskom úraze na tlačivo k tomu určené. Záznam je nutné spísať do štyroch dní odo dňa úrazu. K tomu sa prizve aj zákonný zástupca žiaka (Príloha1).

Vznik smrteľného, ťažkého a hromadného úrazu škola ihneď oznámi príslušnému útvaru policajného zboru, nadriadenému orgánu, rodičovi alebo zákonnému zástupcovi a orgánu hygienickej služby, ak ide o priemyselnú otravu.

Školy sú povinné uschovávať doklady o školskom úraze na dobu päť rokov nasledujúcich po roku, v ktorom sa školský úraz stal.

Predchádzať úrazom je možné dodržiavaním predpisov zameraných na zabezpečenie bezpečnosti pri práci. K niektorým patria:

- dodržiavať pokyny učiteľa, dodržiavať pracovné postupy,

- poriadok a čistotu zachovávať nielen na pracovisku ale aj v ostatných, priestoroch školy,

- používať predpísané osobné ochranné pracovné prostriedky,

- šetrne zaobchádzať s nástrojmi, meradlami a ostatnými pracovnými pomôckami,

- bez oprávnenia nemanipulovať so strojmi a zariadeniami pod prúdom,

- šetriť priemyselnú energiu, vodu a pod.,

- úraz alebo ochorenie oznámiť učiteľovi, dať sa včas ošetriť, nepodceniť i malé poranenie,

- rešpektovať protipožiarne opatrenia,

- neodchádzať z pracoviska bez upratania,

- nosiť primerané priliehavé oblečenie určené pre pracovnú činnosť,

- všetky odborné práce robiť pod vedením odborného učiteľa,

- všetky nedostatky, alebo spozorované chyby, hlásiť učiteľovi.


Posledná zmena: 22.11.2011

AUTORI

prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc.

doc. PaedDr. Iveta Šebeňová, PhD.

doc. PaedDr. Mária Vargová, PhD.

doc. PaedDr. Jozef Pavelka, CSc.

PaedDr. Ján Stebila, PhD.

TECHNICKÁ REALIZÁCIA

PaedDr.Robert Janiga

PaedDr. Michal Rojček

Založené na CMS Bc. Petra Brčáka

JAZYKOVÁ KOREKTÚRA

Mgr. Klara Stebilova

RECENZENTI

prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc., PhD.

doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, PhD.

doc. PhDr. Ivan Krušpán, CSc.