OBSAH

12.2 Ergonómia a bezpečnosť práce

 Podľa Hatinu a kol. (2007) ergonómia je vedná disciplína založená na porozumení interakcií človeka, technických systémov, pracovných činností a pracovných podmienok. Pojem ergonómia sa používa jednak ako označenie oblastí vedeckých a technických vedomostí vo vzťahu k človeku a jeho práci, jednak ako ukazovateľ využívania a uplatňovania uvedených vedomostí v praxi na dosiahnutie vyššej úrovne vzájomnej adaptácie medzi človekom a jeho prácou z humanitného (zdravotného) a ekonomického hľadiska (produktivita práce).

Tabuľka 12.1 Oblasti ergonómie

Por. č.

Triedenie

Zameranie

1.

fyzická ergonómia

vplyv pracovných podmienok a pracovného prostredia na zdravie človeka (problematika pracovných polôh, manipulácia s bremenami, opakované pracovné pohyby atď.)

2.

kognitívna ergonómia

psychologické aspekty pracovnej činnosti (pracovná záťaž, procesy rozhodovania, interakcia človek – počítač, stres pri práci a pod.)

3.

organizačná ergonómia

optimalizácia sociálno – technických systémov vrátane organizačných štruktúr, stratégií a postupov (sociálna klíma, komunikácia, režim práce a odpočinku, zmenová práca atď.)

 

 

Podľa ergonomického hodnotenia pracovných systémov sa k ergonomickým kritériám zaraďujú:

podlahová plocha pripadajúca na jedného pracovníka,

svetlá výška pracoviska,

vzdušný priestor,

pracovná – manipulačná rovina,

priestor pre dolné končatiny,

pracovná poloha,

pracovné pohyby,

pomer statickej a dynamickej práce,

fyzická namáhavosť práce,

požadovaná sila jednotlivých svalových skupín,

manipulácia s bremenami,

zrakové podmienky,

farebné riešenie pracoviska,

zrakové podmienky,

mikroklimatické podmienky,

psychosociálne podmienky.


Posledná zmena: 22.11.2011

AUTORI

prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc.

doc. PaedDr. Iveta Šebeňová, PhD.

doc. PaedDr. Mária Vargová, PhD.

doc. PaedDr. Jozef Pavelka, CSc.

PaedDr. Ján Stebila, PhD.

TECHNICKÁ REALIZÁCIA

PaedDr.Robert Janiga

PaedDr. Michal Rojček

Založené na CMS Bc. Petra Brčáka

JAZYKOVÁ KOREKTÚRA

Mgr. Klara Stebilova

RECENZENTI

prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc., PhD.

doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, PhD.

doc. PhDr. Ivan Krušpán, CSc.