OBSAH

12.1 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pri výchove a vzdelávaní

         Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP) možno zaradiť medzi dôležité oblasti ochrany zdravia a života človeka. Každá spoločnosť venuje tejto problematike pozornosť. Výchovou žiakov k bezpečnosti a ochrane zdravia sa zaoberajú školy a školské zariadenia. Výchova k BOZP sa považuje za dôležitú súčasť vzdelávania na každom pracovisku, preto sa ňou musia zaoberať aj zamestnávatelia.

      Učebné osnovy odborných predmetov vymedzujú pre školy a školské zariadenia požiadavky na hygienu a bezpečnosť pri práci. Ich rešpektovanie má dvojaký význam. Chránia žiakov pred poranením a poškodením zdravia pri práci, a zároveň ich vychovávajú. Sústavným zdôrazňovaním týchto zásad sa vytvára predpoklad na to, aby sa bezpečnostné a hygienické návyky stali u žiakov trvalými.

Hygiena je samostatný vedný odbor. Zaoberá sa vzťahom medzi človekom a meniacimi sa podmienkami životného prostredia. Pojem bezpečnosť práce (Šutka, V. – Kalinková, M. – Tomková, V., 2009) je charakterizovaný ako stav pracoviska, na ktorom je vysoká miera istoty, že pri dodržaní pravidiel (požiadavky predpisov pre bezpečnosť práce, hygienu, technologické a pracovné postupy a pod.) uplatňovaných pre príslušné pracovisko a pracovný proces bez pôsobenia nepredvídateľných vonkajších vplyvov bude vylúčený alebo znížený vznik ohrozenia zdravia alebo života osôb či poškodenia alebo zničenia ich majetku.


Posledná zmena: 25.10.2011

AUTORI

prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc.

doc. PaedDr. Iveta Šebeňová, PhD.

doc. PaedDr. Mária Vargová, PhD.

doc. PaedDr. Jozef Pavelka, CSc.

PaedDr. Ján Stebila, PhD.

TECHNICKÁ REALIZÁCIA

PaedDr.Robert Janiga

PaedDr. Michal Rojček

Založené na CMS Bc. Petra Brčáka

JAZYKOVÁ KOREKTÚRA

Mgr. Klara Stebilova

RECENZENTI

prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc., PhD.

doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, PhD.

doc. PhDr. Ivan Krušpán, CSc.