OBSAH

11.1 Učebné pomôcky a didaktická technika v predprimárnom vzdelávaní

  Schopnosti študenta súvisiace s témou

- Charakterizovať rozdelenie materiálnych prostriedkov

- Vysvetliť obsah pojmu „hračka

- Charakterizovať znaky hračky

- Formulovať požiadavky na hračky

 

Predškolský vek má vo vývine dieťaťa mimoriadny význam. V spomínanom období sa vytvárajú predpoklady v psychickom i osobnostnom vývine na to, aby dieťa mohlo začať povinnú školskú dochádzku. Predpokladá sa, že dosiahnutím šiesteho roku života dieťaťa bude dosiahnutý istý stupeň vývinu vizuomotorickej koordinácie, spôsobilosti postupného prechodu od hry k trvalejším cieleným výkonom i vytvárania kladného vzťahu k práci a učeniu. Najdôležitejšou stratégiou pre rozvoj osobnosti dieťaťa v predškolskom období sa stáva hra. K nej neodmysliteľne patria hračkytak ako učebné pomôcky k vyučovaciemu procesu na základných školách.

V odborných pedagogických publikáciách sa častejšie stretávame poukazovaním významovosti hry a hračiek z rôznych aspektov ako na významovosť učebných pomôcok a didaktickej techniky napomáhajúcej dosiahnuť edukačné ciele v materských školách. Tento jav súvisí nielen skoncepciami predškolskej výchovy a vzdelávania, ale aj s obsahom i procesom výchovy avzdelávania detí v materských školách.

Hra ako základná a hlavná činnosť dieťaťa predškolského veku, ktorá rôznymi situáciami prispieva k rozvoju poznania dieťaťa, však zostáva po mnohé roky. Proces učenia pri hre je spontánny, nenútený. Učiteľka materskej školy utvára podmienky tak, aby skúsenosti dieťaťa na seba nadväzovali a skladali sa do poznatkového systému. Faktorov, ktoré ovplyvňujú predškolskú edukáciu je viacero. Jedným z interných faktorov ovplyvňujúcich predškolskú edukáciu, predškolský proces je materiálne vybavenie materskej školy. Pre premyslený systém nadobúdania poznatkov môže učiteľka materskej školy používať hračky, učebné pomôcky adidaktickú techniku. Svoje miesto v materskej škole si postupne nachádza moderná didaktická technika počítačov potrebná pre mediálne a informačné vzdelávanie detí.

 Turek (2008, s. 310) nazýva prostriedky, ktoré sú nositeľom učiva, učebné pomôcky. V niektorých prípadoch sa môžu uplatniť prostredníctvom rozličných zariadení, strojov a prístrojov, ktoré autor nazýva didaktická technika. Vlastná edukácia sa realizuje v určitých priestoroch, vo vyučovacích interiéroch.

Materiálne prostriedky edukačného procesu tvoria:

- učebné pomôcky,

- didaktická technika,

- vyučovacie interiéry.

Didaktická technika a ňou sprostredkované učebné pomôcky sa nazývajú aj technické vyučovacie prostriedky.

Pojmy učebné pomôcky, didaktická technika, ich klasifikáciu a funkcie podrobnejšie opisujú obsahy podkapitol 11.2 a 11.3. V podkapitole 11.1 chceme pozornosť venovať hračkám, poukázať na ich funkcie a uviesť ich delenie.

 

Pojem hračky a jej znaky

 Pančuhová (In Šimová  Dargová, 2001, s. 21) hovorí o hračke nasledujúce: „Vo všeobecnosti sa za hračky považujú najrozličnejšie predmety používané ako pomôcky a prostriedky detských hier zameraných na rozvoj osobnosti, prípravu na prácu i na budúci život.“ Väčšina hračiek predstavuje istý model skutočnosti, pričom je konštruovaná s dôrazom na typické znaky existujúceho predmetu (napr. u hračky je zjednodušený tvar, zdôraznená funkcia, zvýraznená farba ai.). Hračka je prispôsobená proporciám dieťaťa. Môže s ňou všelijako zaobchádzať,experimentovať, kedykoľvek sa k nej vracať a znovu rozvíjať svoje poznávanie. Pre dieťa je zároveň hračkou všetko, čo samo hračkou nie je. Tam, kde hračky chýbajú, dieťa si hračky samovytvorí.

Prvotným znakom detskej hračky je funkčnosť, ktorou sa odlišuje od pomôcok a iných predmetov, s ktorými dieťa manipuluje. Hračka je predmet, ktorý má svoje uplatnenie len v hre a vnej funguje ako nevyhnutný materiálno-technický prostriedok a doplnok. Slúži jednoznačne hrovým zámerom dieťaťa. Zakončením hrových činností končí aj funkcia hračky.

Druhým znakom je variabilita (rozličnosť) použitia. Tento znak úzko súvisí s funkčnosťou hračky. Hračka, ktorá sa uplatní len v jednej hre, je pre deti nevhodná a ju nevyhľadávajú.

U dieťaťa v predškolskom veku sa objavuje silný citový vzťah k hračke. Citová príležitosť je ďalším znakom hračky a nedotýka sa to len hračiek pre tematické hry (napr. bábik, áut, vláčika a pod.), ale aj hračiek pre didaktické či pohybové hry. Nie sú to len prednosti hotových umelých hračiek. Často má dieťa hlbší citový vzťah aj k hračke vlastnej výroby, než k hračke sériovo vyrábanej (Opravilová, 1988).

 

Klasifikácia hračiek

 V materskej škole má učiteľka možnosť využiť rôzne druhy hračiek. Typológia týchto hračiek je veľmi rozmanitá.

 Cejpeková (IŠimová  Dargová, 2001, s. 21) ich delí na:

- námetové hry, kde zaraďuje hračky: postavy (bábiky plastové, drevené, textilné), rôzne zariadenia, nábytok, oblečenie a predmety potrebné pre starostlivosť, súbory hračiek pre určité prostredie (zvieratká, les, mesto, zoologická záhrada), hračky na “výkon“ zamestnania (v obchode, na pošte a pod.)hračky, pomôcky pri stavbe, pracovné náradie (kliešte, lopata a pod.), dopravné prostriedky (vlak, auto a pod.) hračky vyrobené svojpomocne z rôzneho materiálu (papier, látka, drevo apod.),

- dramatické hry: bábkové divadlo, prstové bábiky, rôzne predmety,

- konštrukčné hry: rôzne kocky, skladačky, stavebnice, ale aj prírodný materiál,

- pohybové hry: lopta, obruč, švihadlo, kolky, a pod.,

- didaktické hry: kocky, domino, stolové hry, hlavolamy, skladačky; Všetky uvedené hračky môžu byť z rôzneho materiálu: dreva, kovu, plastu, kartónu, textilu a pod.

 

Hapala (In Šimová  Dargová, 2001, s. 21) uvádza delenie hračiek podľa ich podstatných znakov a charakteru:

1. figurálne hračky (bábiky, zvieratá),

2. športové a pohybové hračky (lyže, sánky, lopty, švihadlá, korčule),

3. didaktické hračky zamerané na určitý kontrolovateľný cieľ (mozaikové skladačky, domino, pexeso, kartové hry),

4. technicko-konštrukčné hračky umožňujúce zostavovať, kombinovať, vymýšľať a skladať nové zostavy (stavebnice, rozkladacie modely áut, lietadiel, traktorov, žeriavov),

5. pedagogické alebo učebné hračky  prehlbujú a prakticky predvádzajú znalosti získané privyučovaní (súpravy na pokusy),

6. hračky na hranie určitých úloh v dramatických hrách (kostýmy, rekvizity, bábkové divadielka),

7. svojpomocne vyrobené hračky  sú z výchovného hľadiska veľmi cenné, vyžadujú a podnecujú tvorivosť dieťaťa a podporujú jeho fantáziu.

 

Z hľadiska potrieb detského vývoja a detskej hry bol Svobodovou vypracovaný (1990, s. 18)návrh optimálnej štruktúry sortimentu hračiek. V návrhu sú uvedené hračky pre deti podľa druhu hier a ich hlavný prínos pre rozvoj dieťaťa v určitom veku. Autorka rozdeľuje hračky pre 3 - 6 ročné detí nasledovne:

a) hračky pre rozvoj hrubej motoriky (pohybové),

b) hračky pre rozvoj jemnej motoriky a zrakového vnímania,

c) hračky pre rozvoj inteligencie a osobnosti (pre hry konštruktívne),

d) hračky pre hry tvorivé,

e) hračky rozvíjajúce citové a estetické prežívanie

 

a) Do skupiny hračiek pre rozvoj hrubej motoriky patrihračky na prevážanie nákladov, hojdacie hračky, vozidlá na odrážanie nohami, kolobežka, sánky, trojkolka, drevený vláčik bez koľají, lopta, hádzacie krúžky, obruče, kužele, hračky pre pohyb vo vodebicykel, švihadlo. Hračky umožňujúpohybový rozvoj, rozvíjajú poznávanie, umožňujú prácu s materiálmi pri námetových hrách vpieskoviskách, rozvoj sociálnych kontaktov, rozvoj pohybovej aktivity, pohybový rozvoj pri hre vonku.

b) Do skupiny hračiek pre rozvoj jemnej motoriky a zrakového vnímania zaraďuje skladačky (puzzle) a obrázkové kocky, mozaikové stavebnice, navliekacie korálky alebo iné tvary, hracie guličky, jednoduché hudobné nástroje, hračky pre rozvoj rečihračky pre rozvoj dychu, hračky prerozvoj zrakového vnímania. Hlavný prínos hračiek z tejto skupiny vidí autorka pri rozvoji zrakového vnímania, manipulácie, sústredenia sa, schopnosti priraďovania, farebného rozlišovania prvkov, pri rozvoji sluchového vnímania ak je sprevádzaná estetickým prežívaním a radosťou z tvorbypre deti s chybami reči umožňujú precvičovanie a rozvoj rečiposilňujú správny rozvoj a nácvik dýchania.

 c) Do skupiny hračiek pre rozvoj inteligencie a osobnosti (pre hry konštruktívne) zaraďuje autorka konštrukčné stavebnice, námetové stavebnice rôznych typov, bábiky rôznych typov, vybavenie pre bábiky, predmety z domácnosti, napr. žehlička, telefón, práčka, fén, potreby na upratovanie,modely pracovných strojov, súbory pre napodobenie, dopravné hračky  značkyautodráhy a železničné dráhygaráže, benzínové pumpy ai. Hračky tejto skupiny rozvíjajú jemnú motoriku, zručnosti, poznávanie a konštrukčné myslenie, fantáziu, citové prežívanie

 d) Do skupiny hračiek pre hry tvorivé patria hračky pre hru v pieskovisku, hračky pre hru smateriálom, súbory materiálov a pomôcok. Umožňujú experimentáciu s prírodným materiálom,rozvoj poznávania, fantázie, tvorbu podľa vlastného uváženiarozvíjajú zručnosť, trpezlivosť,estetické cítenie, predstavivosť, navodzujú kladné citové prežívanie (radosť z úspechu).

 e) Do skupiny hračiek rozvíjajúcich citové a estetické prežívanie patria všetky bábiky, textilné a plyšové hračky, darčekové sady pre dopracovanie darčekahračky pre hry dramatizačné a hranie rolí, hračky pre radosť a pobavenie. Hračky umožňujú rozvíjanie estetického cítenia, predstavivosť, kladné citové prežívanie, posilňujú kladné citové vyladenie, podporujú rozvoj sociálnych vzťahov.

 

Požiadavky na hračky

 Hračky prichádzajúce na trh musia spĺňať základné bezpečnostné a zdravotné požiadavky. Podľa Nariadenia vlády SR č. 302/2004 Z. z. sa hračkou rozumie každý výrobok alebo materiál navrhnutý alebo určený na hranie deťom mladším ako 14 rokov (www.zbierka.sk).

Pri výbere hračiek berieme do úvahy poznatky zo Smernice o bezpečnosti hračiek 2009/48/ES aNariadenia vlády SR z 25. februára 2010, ktorým sa mení Nariadenie vlády SR č. 302/2004 Z. z.a ustanovuje sa do roku 2015 obsah niektorých látok a zmesí, ktoré sa môžu stať horľavými z dôvodu straty nehorľavých prchavých zložiek alebo rôznych látok a zmesí v množstvách, ktoré môžu poškodiť zdravie detí. V prípade hračiek obsahujúcich niektoré nebezpečné látky alebo zmesi sa nariaďuje uviesť v návode na použitie aj upozornenie na nebezpečnú povahu týchto látok a zmesí, opis preventívnych opatrení, ktorými sa používateľ môže vyhnúť nebezpečenstvu pri požívaní hračky, opis prvej pomoci v prípade nehody spôsobenej používaním hračky a upozornenie, že takéto hračky sa musia uchovávať mimo dosahu detí pod hranicou veku určeného výrobcom (http://portal.gov.sk).

Bezpečnosť hračiek preveruje štátna obchodná inšpekcia (www.soi.sk). Za hračku sa považuje každý výrobok, ktorý je označený výrobcom alebo dovozcom označený slovne “hračka“.

Slovenská obchodná inšpekcia pri kontrole preveruje požiadavky na označovanie. Hračka musí byť označená:

  • - výrobcom, prípadne dovozcom a dodávateľom,

  • - názvom = hračka (u elektrických hračiek model alebo typ),

  • - minimálnym vekom dieťaťa, pre ktorý je určená,

  • - upozornením na nebezpečenstvo a návody na používanie (ak to charakteristika hračkyvyžaduje).

Pre nákup hračiek, učebných pomôcok a didaktickej techniky za účelom realizácie edukačných procesov v materských školách odporúčame internetové portály: http://www.edushop.sk/,http://www.skola.sk/,

 http://www.didakticke-hracky.sk/, http://www.nomiland.sk/.

 

Úlohy

  • Charakterizujte rozdelenie materiálnych prostriedkov vyučovacieho procesu.

  • Vysvetlite pojem „hračka“.

  • Charakterizujte znaky hračky.

  • Vymenujte aspoň päť požiadaviek na hračky.

  • Vyhľadajte internetové stránky o bezpečnosti hračiek. Zistite, ktoré predmety nepovažujeme za hračku a ako musí byť hračka označená.

Literatúra

1. OPRAVILOVÁ, E. 1988. Dieťa sa hrá a spoznáva svet. Bratislava : SPN, 1988. 177s.

2. SVOBODOVÁ, E. 1990. Návrh optimálnej štruktúry hračiek. In Predškolská výchova, 1990, č. 7, s. 18-21. ISSN 0032-7220.

3. ŠIMOVÁ, G.  DARGOVÁ, J. 2001. Tvorivé dieťa predškolského veku. Prešov : Rokus, 200165 s. ISBN 80-89055-11-7.

4. TUREK, Ivan. 2008. Didaktika. Bratislava : Iura Edition, 2008. 595 s. ISBN 978-80-8078-198-9.

 

Internetové zdroje

1. http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=17938&FileName=04-z302&Rocnik=2004

2. http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=42&NewsID=1416

3. http://www.soi.sk/sk/Nebezpecne-vyrobky/Narodny-trh-SR.soi


Posledná zmena: 10.11.2011

AUTORI

prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc.

doc. PaedDr. Iveta Šebeňová, PhD.

doc. PaedDr. Mária Vargová, PhD.

doc. PaedDr. Jozef Pavelka, CSc.

PaedDr. Ján Stebila, PhD.

TECHNICKÁ REALIZÁCIA

PaedDr.Robert Janiga

PaedDr. Michal Rojček

Založené na CMS Bc. Petra Brčáka

JAZYKOVÁ KOREKTÚRA

Mgr. Klara Stebilova

RECENZENTI

prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc., PhD.

doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, PhD.

doc. PhDr. Ivan Krušpán, CSc.