OBSAH

10.1 Ciele kapitoly

 Cieľom tejto kapitoly je načrtnúť špecifiká diagnostikovania v oblasti technického vzdelávania, analyzovať súčasný stav voblasti diagnostiky technickej výchovy na primárnom a nižšom sekundárnom stupni vzdelávania a poskytnúť budúcim učiteľom relevantné informácie v oblasti metód a nástrojov pedagogického poznávania a hodnotenia individuálnych zvláštností a špecifík osobnosti žiakov s orientáciou na prognózu. Navrhnúť optimalizáciu rozvoja žiaka, a tým rozvinúť časť kompetencií orientovaných na žiaka.

V rámci vyučovacieho procesu je pre učiteľa nevyhnutné zisťovať efektivitu svojho pôsobenia na žiakov a sledovať príčiny, prečo sa v istých podmienkach nedarí dosiahnuť stanovené ciele. Pedagogické diagnostikovanie učiteľovi pomáha zisťovať podmienky efektívneho učenia sa žiakov, ako aj hľadať príčiny problémov rôzneho druhu.

Predmetom záujmu je žiak, u ktorého sa sleduje rozvoj konkrétnych vedomostí, zručností a návykov, ale aj poznávacích procesov, záujmov, postojov a celý rad vlastností: morálne, estetické, pracovné... Bez pedagogického diagnostikovania si vo vyučovacom procese nevieme predstaviť spätnú väzbu. Jej význam vo svete i u nás stále rastie. Odhalenie silných stránok žiaka, pochopenie príčin jeho ťažkostí je východiskom pre jeho ďalší rozvoj.

Diagnostikovanie patrí medzi najfrekventovanejšie činnosti učiteľa, z toho dôvodu sa diagnostická kompetencia zaraďuje medzi najdôležitejšie profesijné kompetencie učiteľa. Skôr než začneme hovoriť o pedagogickom diagnostikovaní, musíme si vysvetliť význam pojmov, ktoré vyplývajú s pedagogickej diagnostiky, alebo s týmto pojmom bezprostredne súvisia:

Pedagogické diagnostikovanie je zisťovanie, analyzovanie a hodnotenie úrovne rozvoja žiaka ako objektu a subjektu výchovného a vzdelávacieho pôsobenia.

Hodnotenie je finálnym produktom diagnostickej činnosti. Je to kvantitatívna alebo kvalitatívna interpretácia výkonu učenia sa žiaka. Hodnotenie znamená konštatovanie istého stavu  písmom, slovom. Porovnáva sa stupeň zhody surčitými vzdelávacími kritériami. Učiteľ vyjadruje, do akej miery žiak splnil požadované kritérium. Kritériom sú vzdelávacie ciele štátneho vzdelávacieho programu technicky zameraných predmetov v primárnom vzdelávaní a ich výkonovéštandardy. Okrem týchto zásadných výkonov musí učiteľ hodnotiť i množstvo menších činností a produktov žiaka.

Klasifikácia znamená vyjadrenie hodnoty a úrovne výsledkov učebnej činnosti žiakov známkou, resp. percentuálnym vyjadrením. Je to zaraďovanie žiackych výkonov do výkonnostných stupňov, ktorých je slovenskom školstve 5(synonymom klasifikácie je známkovanie).

Od diagnostiky musíme odlišovať pedagogickú evalváciu (resp. jej činnosť, pedagogické evalvovanie). Ide ovyhodnocovanie fungovania a výsledkov jednotlivých stupňov školskej sústavy (školy, okresu, kraja, štátu). Evalvovaním sazisťuje, aké výsledky dosiahli školy.


Posledná zmena: 11.11.2011

AUTORI

prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc.

doc. PaedDr. Iveta Šebeňová, PhD.

doc. PaedDr. Mária Vargová, PhD.

doc. PaedDr. Jozef Pavelka, CSc.

PaedDr. Ján Stebila, PhD.

TECHNICKÁ REALIZÁCIA

PaedDr.Robert Janiga

PaedDr. Michal Rojček

Založené na CMS Bc. Petra Brčáka

JAZYKOVÁ KOREKTÚRA

Mgr. Klara Stebilova

RECENZENTI

prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc., PhD.

doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, PhD.

doc. PhDr. Ivan Krušpán, CSc.