OBSAH

10. Diagnostikovanie žiakov v technickej výchove

Schopnosti študenta súvisiace s témou

 ,,Keď budeme dieťaťu neustále hovoriť, že je zlé a hlúpe, nebude sa správať inak.

Keď ho budeme chváliť za správne veci, spozná svoju silu a bude sa vyvíjať podľa našich očakávaní.“

Kathy Hunter (in Rettův syndrom, 2005, s. 38)

Pre budúceho učiteľa je dôležité, aby  v tejto kapitole získal:

- základné vedomosti o pedagogickej diagnostike a autodiagnostike,

- osvojil si vedomosti a vedel aplikovať pedagogickú diagnostiku vo výchovno-vzdelávacom procese,

- poznal špecifiká pedagogickej diagnostiky pre rôzne oblasti vzdelávania,

- oboznámil sa a zorientoval  v problematike pedagogickej diagnostiky v súvislosti s jej uplatňovaním vo výučbe  jednotlivých predmetov,

- vedel  uplatňovať viaceré  diagnostické metódy vo svojej práci,

- výsledok diagnózy vedel  vhodne interpretovať rôznym zainteresovaným stranám (žiakovi, rodičom...),

- vedel nasmerovať ďalší rozvoj osobnosti žiaka k  pozitívnym prognózam.  


Posledná zmena: 26.10.2011

AUTORI

prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc.

doc. PaedDr. Iveta Šebeňová, PhD.

doc. PaedDr. Mária Vargová, PhD.

doc. PaedDr. Jozef Pavelka, CSc.

PaedDr. Ján Stebila, PhD.

TECHNICKÁ REALIZÁCIA

PaedDr.Robert Janiga

PaedDr. Michal Rojček

Založené na CMS Bc. Petra Brčáka

JAZYKOVÁ KOREKTÚRA

Mgr. Klara Stebilova

RECENZENTI

prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc., PhD.

doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, PhD.

doc. PhDr. Ivan Krušpán, CSc.