OBSAH

9.1 Pojem organizačná forma vyučovacieho procesu – vymedzenie pojmu

 Organizačnou formou vyučovacieho procesu sa rozumie „organizačné usporiadanie podmienok na realizovanie obsahu učiva, pri uplatnení jednej alebo viacerých vyučovacích metód, vhodných vyučovacích prostriedkov a rešpektovaní didaktických princípov“ (Velikanič, In: Turek, 1987, s. 96). Z. Friedmann (2001, s. 36) organizačnú formu vyučovacieho procesu definuje ako „organizačné usporiadanie všetkých podmienok vhodných pre realizáciu obsahu učiva pri rešpektovaní vyučovacích zásad a pri použití vhodných vyučovacích metód a prostriedkov“. Ide o vyučovaciu činnosť učiteľa a učebnú činnosť žiakov.

 


Posledná zmena: 08.11.2011

AUTORI

prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc.

doc. PaedDr. Iveta Šebeňová, PhD.

doc. PaedDr. Mária Vargová, PhD.

doc. PaedDr. Jozef Pavelka, CSc.

PaedDr. Ján Stebila, PhD.

TECHNICKÁ REALIZÁCIA

PaedDr.Robert Janiga

PaedDr. Michal Rojček

Založené na CMS Bc. Petra Brčáka

JAZYKOVÁ KOREKTÚRA

Mgr. Klara Stebilova

RECENZENTI

prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc., PhD.

doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, PhD.

doc. PhDr. Ivan Krušpán, CSc.