OBSAH

8.4 Charakteristika vybraných vyučovacích metód

Projektové vyučovanie – príloha 1
Metóda EUR – príloha 2
Metóda brainstormingu – príloha 3
Rozvoj kognitívnych schopností prostredníctvom kladenia otázok – príloha 4
Metóda experimentovania – príloha 5

  

Úlohy

 

  • · Definujte pojem vyučovacia metóda.

  • · Z akých hľadísk je možno klasifikovať vyučovacie metódy?

  • · Vyhľadajte v ďalších zdrojoch inú klasifikáciu vyučovacích metód a porovnajte. Určite prednosti a nedostatky týchto klasifikácií.

  • · Čím sa vyznačujú inovatívne vyučovacie metódy a akú pozíciu žiaka vo vyučovacom procese podporujú?

  • · Aké heuristické metódy poznáte a čím sa vyznačujú?

  • · V čom je podstata produkčnej výučby a ktoré vyučovacie metódy ju podporujú?

  • · Charakterizujte metódu EUR.

  • · Aké problémové metódy poznáte?

  • · Ktoré determinanty ovplyvňujú výber vyučovacej metódy?

  • · S ktorými vyučovacími metódami sa najviac stretávate na pedagogickej praxi?

 

Literatúra:

ANDERSON, L.W.  KRATHWOHL, D.R. 2001. A taxonomy for learning, teaching, and assessing. A revision of Bloom’s taxonomy of educational objectivesAbridged edition. New York: Longman. ISBN 0-8013-1903-X

ČERNÁ, K.1999. Projektové vyučovanie na 1. stupni ZŠ. Rigorózna práca. Bratislava: PdF UK.

FARKAS-TEEKENS, H. a kol. 1993. Vyučovanie  umenie a znalosť. Amsterdam: IPABO.

HELD, Ľ.  PUPALA, B. 1995. Psychogenéza žiakovho poznania vo vyučovaníBratislava:Vlastný náklad.

HELD, Ľ. 2001. Príroda  deti  vedecké vzdelávanie. In: Kolláriková, Z., Pupala, B. (eds)Predškolská a elementárna pedagogika. Praha: Portál, str. 347  361. ISBN 80-7178-585-7

KNIHOVÁ, L.2004. Používáte ve škole brainstorming? http://www.educationonline.cz/view.php?cisloclanku=2004041601

KOLLÁRIKOVÁ, Z. a kol. 1997. Rozvoj kritického myslenia na ZŠ. Bratislava: IUVENTA.

KOŽUCHOVÁ, M. a kol.1997. Fenomén techniky vo výchove a vzdelávaní v Bratislava: UK 1997.

KOŽUCHOVÁ, M. 1999. Rozvoj technickej tvorivosti. Bratislava: UK.

KOŽUCHOVÁ, M.  BARANOVÁ, D. 1998. Rozvíjanie aktivity žiakov pri práci s textom

In: Komenský. roč. 123, č. 5/6, s. 93-95

KOŽUCHOVÁ, M.  VARGOVÁ, M. 1997/98. Projektové vyučovanie na 1. stupni ZŠ. Naša škola, č. 10, s. 17  19.

MAŇÁK, J. - ŠVEC, V. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. ISBN 80-7315-039-5

MEREDITH, K.S.  STEELEOVÁ, J.L. 1995. Kladenie otázok ako cesta k rozvoju kritického myslenia. Pedagogické spektrum. Roč. IV, č. 11/12, str. 15  36.

OLEJÁR, M. 2007. experiment; encyklopédia www.ys.sk

PETRASOVÁ, A. 2003. Využitie stratégie EUR ako prostriedku eliminácie funkčnejnegramotnosti rómskych žiakov. Prešov: Metodicko-pedagogické centrum. ISBN80-8045-307-1

PIAGET, J. 1999. Psychologie inteligence. Praha: Portál.

PIŤOVÁ, M. - PIŤO, V. Slovník cudzích slov. Bratislava: Kniha-spoločník, 2000, ISBN80-88814-16-2

SKÁLKOVÁ, J. 1995. Za novou kvalitu vyučování. Brno: Paido.

SKALKOVÁ, J. 2008. Obecná didaktika. Praha: Grada. ISBN 078-80-247-1821

ŠVEC, V.: Klíčové dovednosti ve vyučování a výcviku. Brno: MU PdF, 1998.

VALENTA, J. 1993. Pohledy  projektová metoda ve škole i za školou. Praha: Ipos Artama.

VALENTM. 2007. Taxonómia vzdelávacích cieľov v novom šate. Pedagogické rozhľady. roč. 16, čís. 5, str. 1 16.

VYBÍRAL, M. 1995. Cesta k domovu. In: Pedagogika, XLV, č. 4, s. 350  362.

ŽANTA, R. 1934. Projektová metoda. Praha.

ŽIDEĽEV, M. A. (Red.): Proivodstvennoje obučenije v profesionaľno-techničeskich učiličšach. Moskva: Vysšaja škola, 1972.


Posledná zmena: 10.11.2011

AUTORI

prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc.

doc. PaedDr. Iveta Šebeňová, PhD.

doc. PaedDr. Mária Vargová, PhD.

doc. PaedDr. Jozef Pavelka, CSc.

PaedDr. Ján Stebila, PhD.

TECHNICKÁ REALIZÁCIA

PaedDr.Robert Janiga

PaedDr. Michal Rojček

Založené na CMS Bc. Petra Brčáka

JAZYKOVÁ KOREKTÚRA

Mgr. Klara Stebilova

RECENZENTI

prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc., PhD.

doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, PhD.

doc. PhDr. Ivan Krušpán, CSc.