OBSAH

8.1 Klasifikácia vyučovacích metód

  Pokusy o klasifikáciu metód sú stále otvoreným problémom. Jeden znajkomplexnejších prístupov ku klasifikácii vyučovacích metód nachádzame u Maňáka (1995):

  

 I. Metódy podľa typu výučby

1. Informatívne:

 a) informačno  receptívna,

 b) reproduktívna.

  

2. Regulatívne:

 a) programované učenie,

 b) algoritmizačné postupy,

 c) výučba podporovaná počítačom.

  

3. Heuristické:

 a) heuristický rozhovor,

 b) problémové úlohy.

  

4. Produkčné:

 a) výskumné metódy,

 b) metódy praktickej skúsenosti:

 - manipulácia s vecami,

 - tvorba materiálnych hodnôt.

  

II. Metódy z hľadiska spôsobu realizácie

 1. Slovné:

 a) monologické,

 b) dialogické,

 c) písomné práce,

 d) metódy práce s textom.

  

2. Demonštračné:

 a) pozorovania (predmetov a javov),

 b) demonštrovania (predmetov, modelov, činností).

  

3. Praktické:

 a) nácvik pohybových aktivít a praktických činností,

 b) metódy experimentálnej činnosti.

  

III. Metódy z hľadiska fáz vyučovacieho procesu

 1. Motivačné

 2. Expozičné

 3. Fixačné

 4. Diagnostické

 

 IV. Metódy podľa spôsobu interakcie učiteľa a žiaka

 1. Frontálne

 2. Skupino

 3. Individuálne

  

V. Metódy podľa aktivity žiaka vo vyučovaní

 1. Metódy sprostredkujúce

 2. Metódy bádateľské a výskumné

 3. Metódy samostatnej práce žiakov

 

 

  


Posledná zmena: 08.11.2011

AUTORI

prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc.

doc. PaedDr. Iveta Šebeňová, PhD.

doc. PaedDr. Mária Vargová, PhD.

doc. PaedDr. Jozef Pavelka, CSc.

PaedDr. Ján Stebila, PhD.

TECHNICKÁ REALIZÁCIA

PaedDr.Robert Janiga

PaedDr. Michal Rojček

Založené na CMS Bc. Petra Brčáka

JAZYKOVÁ KOREKTÚRA

Mgr. Klara Stebilova

RECENZENTI

prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc., PhD.

doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, PhD.

doc. PhDr. Ivan Krušpán, CSc.