OBSAH

8. Vyučovacie metódy a postupy

Schopnosti študenta súvisiace s témou

- Definovať obsah pojmu „vyučovacia metóda“

- Vedieť vysvetliť prístupy ku klasifikácii  vyučovacích metód

- Charakterizovať vybrané vyučovacie metódy

- Zdôvodniť význam vyučovacej metódy pri koncipovaní prípravy na výučbu

- Porovnať vyučovacie metódy uvedené s tejto kapitole s požiadavkami štátneho vzdelávacieho programu pre oblasti, v ktorých sú obsiahnuté  technické kompetencie

 

     Vyučovacia metóda (grécky methodos) má viacero definícií. Spravidla býva charakterizovaná ako postup, cesta alebo spôsob vyučovania. Charakterizuje ju koordinovaný systém vyučovacích činností učiteľa a učebných aktivít žiakov, ktoré sú zamerané na dosiahnutie cieľa vyučovacej činnosti.

Vyučovacie metódy prechádzajú dlhým historickým vývojom. Menia sa v závislosti od historicko-spoločenských podmienok výučby, od charakteru školy a v závislosti od poňatia koncepcie výučby v tom ktorom období.

Podľa názoru viacerých odborníkov (Maňák, 1997; Průcha, 1997) patria vyučovacie metódy k najdôležitejším faktorom vyučovacej činnosti, preto im patrí veľká pozornosť v teórii aj v praxi.

V didaktickej teórii sa stretávame s množstvom pokusov o klasifikáciu vyučovacích metód, a to podľa rôznych kritérií (podľa logického postupu, z hľadiska špecifického charakteru obsahu výučby a procesu osvojenia, z hľadiska postupnosti osvojenia učiva). Vo svojej klasifikácii sme za základ zvolili hľadisko učiteľa a žiaka, predovšetkým podľa aktivity žiaka vo vyučovacom procese.


Posledná zmena: 26.10.2011

AUTORI

prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc.

doc. PaedDr. Iveta Šebeňová, PhD.

doc. PaedDr. Mária Vargová, PhD.

doc. PaedDr. Jozef Pavelka, CSc.

PaedDr. Ján Stebila, PhD.

TECHNICKÁ REALIZÁCIA

PaedDr.Robert Janiga

PaedDr. Michal Rojček

Založené na CMS Bc. Petra Brčáka

JAZYKOVÁ KOREKTÚRA

Mgr. Klara Stebilova

RECENZENTI

prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc., PhD.

doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, PhD.

doc. PhDr. Ivan Krušpán, CSc.