OBSAH

7.2 Krátkodobé projektovanie výučby učiteľom techniky v nižšom sekundárnom vzdelávaní

  Ak chce mať ktorýkoľvek učiteľ jednoznačne jasno pri odpovedi na otázku: Čo mám dnes žiakov naučiť? je potrebné, aby si uvedomil, že musí realizovať serióznu a dôkladnú plánovaciu činnosť spočívajúcu v modelovaní realizácie vyučovacích hodín. Výsledkom je proces krátkodobej prípravy učiteľa na vyučovaciu hodinu a konkrétnym výstupom je písomné vyhotovenie metodickej prípravy učiteľa na konkrétnu vyučovaniu hodinu a tému vyučovania.

Vyučovacia hodina je základnou didaktickou formou súčasnej školy. Má presne vymedzený čas trvania (45 min.). Vyučovacie predmety sú usporiadané do rozvrhu hodín.

 

Písomná metodická príprava učiteľa na vyučovaciu hodinu:

- vychádza z časovo - tematického plánu, ktorý pre príslušný predmet vypracoval sám učiteľ,

- predstavuje metodickú prípravu na konkrétnu vyučovaciu hodinu (exkurziu)  model vyučovacej hodiny,

- cieľom jej vypracovania je zabezpečenie kvality a efektívnosti vyučovania (má vylúčiťformálnosť, náhodnosť a improvizáciu v práci učiteľa),

- forma a štruktúra prípravy nie je predpísaná záväzným predpisom,

- má byť zdôvodnene aktualizovateľná a inovovateľná (nie je nemenná),

- má písomnú podobu (určuje riaditeľ  napr. začínajúcim učiteľom, prípadne ak má pochyby okvalite práce učiteľa...),

- poskytuje významnú informáciu o metodicko-odborných, pedagogicko-psychologických, tvorivých a ďalších dispozíciách a schopnostiach učiteľa projektovať výučbu v komplexnom ponímaní,

- je dobré, ak je koordinovaná medzi učiteľmi (najmä v období, kedy sa intenzívnejšie skúša, preveruje, píšu sa písomné previerky atď).

 

Príprava učiteľa technickej výchovy (techniky) na vyučovaciu hodinu pozostáva ďalej z troch zložiek:

 a) konštruktívna  spojená s konštruovaním obsahu informácií, ktoré majú byť žiakomsprostredkované a žiakmi osvojené v priebehu učebnej činnosti;

Zahrňuje činnosti učiteľa zamerané na plánovanie:

1. obsahu a skladby informácií, ktoré je potrebné žiakom sprostredkovať  didaktická analýzaučiva (príloha 5.3.1.5),

2. činnosti žiakov zameranej na osvojenie týchto informácií  napr. fáza expozičná a fixačná (výber vyučovacích metód a prostriedkov, organizačných foriem vyučovania, voľba pracovných úlohmotivácia a aktivita žiakov atď.),

3. vlastnej činnosti a správania sa počas realizácie vyučovacej hodiny.

 b) organizačná  spojená s premyslením a plánovaním celkovej organizácie vyučovacej hodiny, t.j.:

1. výber typu a stanovenie štruktúry vyučovacej hodiny,

2. orientačné stanovenie cieľov a časového rozpätia etáp vyučovacej hodiny (jednotky) a ich obsahu,

3. priestorové a materiálno-technické zabezpečenie výučby (odborná učebňa; učebné pomôcky a didaktická technika...),

4. výber metód kontroly výsledkov učebnej činnosti žiakov a spôsoby vyhodnotenia výsledkov (diagnostická fáza).

c) gnostická  je zameraná na štúdium:

 1. objektu vlastnej činnosti  žiakov, t.j.

- súčasnú úroveň vedomostí, zručností, návykov a schopností žiakov,

- možnosti a podmienky jej rozvoja,

- potreby a záujmy žiakov,

- vlastnosti osobnosti (charakterové, morálne...).

2. obsahu, metód, foriem a prostriedkov výchovy a vzdelávania:

- sebahodnotenie úrovne, rozsahu, šírky a kvality vlastného poznania - vo vzťahu k novému učivu,

- analýza a zdôvodnené hodnotenie výberu vyučovacích metód, organizačných foriem a prostriedkov vyučovania vo vzťahu k vyučovacím cieľom, k obsahu vzdelávania a k ostatným činiteľom výchovno-vzdelávacieho procesu,

 3. kladov a nedostatkov vlastnej osoby a činnosti v záujme jej vedomého zdokonaľovania:

- prezentačné a komunikačné schopnosti, kvalita jazykového prejavu

(zrozumiteľnosť, čistota, tempo...), pohybová koordinácia, nonverbálna

komunikácia (napr. neustála zachmúrenosť, úsmev, gestikulácia, prikyvovanie

hlavou...),

- autorita u žiakov, vzájomné vzťahy so žiakmi, možnosti ich zlepšenia, úroveň vlastnej direktívnosti, obľúbenosť, uznanie odbornosti učiteľa žiakmi...

- „šírka“ vlastného poznania, schopnosti spájať teóriu s praxou a naopak, rozsah ich aplikácie, ochota a stav sebavzdelávania...

 

 

Pri konštruovaní prípravy na vyučovaciu hodinu je dôležité, aby mal učiteľ jasné a zdôvodnené odpovede na nasledujúce otázky:

7.2.1stlpec.JPG

 Podstatnými podmienkami pri rozhodovaní učiteľa, ktoré vyučovacie metódy, organizačné formy vyučovania, vyučovacie prostriedky a aké prístupy zvolí v rámci modelovania vyučovacej hodiny na príslušnú tému sú:

- konkrétne ciele vyučovacej hodiny (napr. počet a náročnosť cieľov),

- vzdelávací obsah (učivo  charakter, rozsah, obtiažnosť),

- vek, stav doterajšieho poznania a schopnosti žiakov (ročník, doterajšie vedomosti a zručnosti z vyučovacieho i ostatných vyučovacích predmetov, individuálne osobitosti žiako napr. schopnosť učiť sa, tempo učenia a motorických činností, pozorovacie schopnosti žiaka,schopnosť spolupracovať so spolužiakmi atď.),

- dôkladné poznanie charakteristík a didaktických funkcií (pozitívnych a negatívnych stránok) jednotlivých vyučovacích metód, organizačných foriemvyučovacích prostriedkov a ich vzájomných odlišností.

Dôležité je premyslieť aj možnosti uplatnenia diferencovaného prístupu ku všetkým uvedeným otázkam, čím sa učiteľ pripraví na zohľadnenie individuálnych osobitostí žiakov.

Je vhodné, ak si učiteľ počas alebo po skončení vyučovacej hodiny stručne zaznamenáodchýlky (napr. použil inú vyučovaciu metódu s cieľom opäť zaujať a aktivizovať žiakov, pretože sa počas hodiny vyskytol jav  viacnásobná nedisciplinovanosť žiakov) od metodickej prípravy, ku ktorým počas vyučovania došloZáznamy môžu neskôr poslúžiť učiteľovi na hlbšiu analýzupriebehu vyučovacej hodiny a javov, ktoré sa počas hodiny vyskytli a prijatie opatrenia pre zlepšenie svojej práce.

 

Tvorbu a konečnú podobu modelu vyučovacej hodiny vo výraznej miere  podmieňuje  výber  stratégi a koncepcie vyučovania (naprbehaviorálny model, personálny - humanistický model, sociokognitívne modelykooperatívne, problémové a projektové vyučovanie atď.). Nakoľko je vsúčasnosti ešte doposiaľ najviac zaužívaný transmisívny (behaviorálny) prístup spočívajúci vklasickom modelovaní vyučovacej hodiny, v prílohe uvádzame príklad formulára (príloha 7.2.1)na vypracovanie metodickej prípravy učiteľa technickej výchovy (techniky) a možný model metodickej prípravy (príloha 7.2.2) učiteľa technickej výchovy na tému vyučovania: Ťažba aspracovanie dreva.

Vychádzajúc z reformných zmien a školského zákona v prílohe uvádzame aj možný model vyučovania technickej výchovy (techniky) s uplatnením projektového vyučovania (prílohy 7.2.3 a 7.2.4) so zameraním na rozvoj kompetencií žiaka. Prílohu tvorí prezentácia v programe PowerPoint, v ktorej sú jednotlivé snímky usporiadané do logického sledu preberania učiva ačinností žiakov. Písomná príprava učiteľa v takomto prípade predpokladá vypracovanie rozčlenenia navrhovaného počtu vyučovacích hodín a snímkov pre jednotlivé vyučovacie hodiny.

Súčasťou metodickej prípravy učiteľa technickej výchovy (techniky) má byť prílohová časť, ktorá má pozostávať z konkrétnych učebných pomôcok (napr. priesvitky, prezentácie, pracovné listy s napr. problémovými úlohami, technické výkresyobrázky, multimediálne didaktické programy, spätnoväzbové didaktické testy atď.).

 

 

Úlohy

  • · Charakterizujte systém projektovania (plánovania) výučby k technike z dlhodobého ikrátkodobého hľadiska.

  • · Vysvetlite účel a použitie kurikulárnych dokumentov pri plánovaní výučby k technike v nižšom sekundárnom vzdelávaní.

  • · Vysvetlite všeobecné požiadavky na plánovaciu činnosť učiteľa.

  • · Vysvetlite postup vypracovania tematického plánu pre technickú výchovu (techniku).

  • · Vysvetlite postup vypracovania metodickej prípravy na vyučovaciu hodinu technickej výchovy (techniky).

 

 

 

Literatúra:

1. BÁLINT, Ľ.Adaptácia pedagogických dokumentov na podmienky základnej školy. InUčiteľské noviny,

č. 31, 1998.

2. BÁLINT, Ľ.  NOGOVÁ, M.Časovo  tematický plán ako pedagogický dokument učiteľa. In Pedagogické spektrum, roč. IX, č. 3 / 4, s.1 30, 2000.

3. KYRIACOU, CH.: Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál, 1996.

4. PASH, M. a kol.: Od vzdělávacího programu k vyučovací hodine. Praha: Portál, 1998.

5. PETERSEN, W.H.: Učebnica všeobecnej didaktiky. Bratislava: SPN, 1993.

6. PETLÁK, E.: Všeobecná didaktika. Bratislava: IRIS, 1997.

7. PETTY, G.: Moderní vyučování, Praha: Portál,1996.

8. ZELINA, M.: Riadenie vzdelávacieho procesu na základnej škole. Banská Bystrica:Metodické centrum. 1997.

9. Zákon č. 245 Z. z. [on/line] 2010 [15. 6. 2010] Dostupné na internete:

http://www.zbierka.sk/zz/ predpisy/default.aspx?PredpisID=208259&FileName=zz2008-00245-208259&Rocnik=2008

 

 


Posledná zmena: 10.11.2011

AUTORI

prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc.

doc. PaedDr. Iveta Šebeňová, PhD.

doc. PaedDr. Mária Vargová, PhD.

doc. PaedDr. Jozef Pavelka, CSc.

PaedDr. Ján Stebila, PhD.

TECHNICKÁ REALIZÁCIA

PaedDr.Robert Janiga

PaedDr. Michal Rojček

Založené na CMS Bc. Petra Brčáka

JAZYKOVÁ KOREKTÚRA

Mgr. Klara Stebilova

RECENZENTI

prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc., PhD.

doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, PhD.

doc. PhDr. Ivan Krušpán, CSc.