OBSAH

7. Projektovanie výučby všeobecne technického vzdelávania v nižšom sekundárnom vzdelávaní

Schopnosti študenta súvisiace s témou

 

- Charakterizovať systém projektovania (plánovania) výučby všeobecne technického vzdelávania z dlhodobého i krátkodobého hľadiska

- Vedieť vysvetliť účel a použitie kurikulárnych dokumentov pri plánovaní výučby všeobecne technického vzdelávania v nižšom sekundárnom vzdelávaní

- Vysvetliť všeobecné požiadavky na plánovaciu činnosť učiteľa

- Vysvetliť postup vypracovania tematického plánu a metodickej prípravy na vyučovaciu hodinu Techniky

 

 Vyučovací proces sa odlišuje od všetkých ostatných foriem vzdelávania a sebavzdelávania tým, že je to proces cieľavedomý, systematicky a plánovite sa uskutočňuje pod vedením učiteľa. Systematickosť a plánovitosť je podmienená dôkladnou prípravou učiteľa na výchovno-vzdelávaciu činnosť. Od plánovacej činnosti učiteľa technickej výchovy (techniky) závisí priebeh a výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu. Ide o permanentný proces, ktorý chápeme ako z hľadiska dlhodobého, tak aj z hľadiska krátkodobého.

Dlhodobá i krátkodobá príprava učiteľa je zodpovedný proces, od ktorého závisí nielen úspešný priebeh jeho celoročnej činnosti i činnosti v rámci jednotlivých vyučovacích hodín, ale predovšetkým výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu. Je to autonómny proces, ktorým učiteľ modeluje a v konečnom dôsledku i sám organizuje a riadi vyučovanie, pričom sa riadi pedagogickými dokumentmi.


Posledná zmena: 26.10.2011

AUTORI

prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc.

doc. PaedDr. Iveta Šebeňová, PhD.

doc. PaedDr. Mária Vargová, PhD.

doc. PaedDr. Jozef Pavelka, CSc.

PaedDr. Ján Stebila, PhD.

TECHNICKÁ REALIZÁCIA

PaedDr.Robert Janiga

PaedDr. Michal Rojček

Založené na CMS Bc. Petra Brčáka

JAZYKOVÁ KOREKTÚRA

Mgr. Klara Stebilova

RECENZENTI

prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc., PhD.

doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, PhD.

doc. PhDr. Ivan Krušpán, CSc.