OBSAH

5. Obsah technického vzdelávania v predprimárnom, primárnom a nižšom sekundárnom vzdelávaní

 5. 1   Obsah predprimárneho technického vzdelávania

Reformné zmeny v technickom vzdelávaní na predprimárnom stupni vzdelávania

Technické predprimárne vzdelávanie v kurikulárnych dokumentoch   

Požiadavky na výkon v  predprimárnom  technickom vzdelávaní

Reformné zmeny v obsahu predprimárneho technického vzdelávania

 

5. 2 Obsah primárneho technického vzdelávania

Poňatie primárneho stupňa v zmysle reformy z roku 2008

Svojbytnosť primárneho vzdelávania

Miesto technického vzdelávania v Štátnom programe výchovy a vzdelávania

Ciele a obsah primárneho technického vzdelávania

 

5. 3 Obsah nižšieho sekundárneho technického vzdelávania

Reformné zmeny v technickom vzdelávaní v nižšom sekundárnom vzdelávaní

Kurikulárne dokumenty technického vzdelávania v nižšom sekundárnom vzdelávaní

Reformné zmeny v obsahu technického vzdelávania v nižšom sekundárnom vzdelávaní

Obsah technického vzdelávania, výber učiva, práca učiteľa s učivom

Učebnica, funkcie učebnice, štruktúra učebnice

Didaktická analýza učiva 

 


Posledná zmena: 09.11.2011

AUTORI

prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc.

doc. PaedDr. Iveta Šebeňová, PhD.

doc. PaedDr. Mária Vargová, PhD.

doc. PaedDr. Jozef Pavelka, CSc.

PaedDr. Ján Stebila, PhD.

TECHNICKÁ REALIZÁCIA

PaedDr.Robert Janiga

PaedDr. Michal Rojček

Založené na CMS Bc. Petra Brčáka

JAZYKOVÁ KOREKTÚRA

Mgr. Klara Stebilova

RECENZENTI

prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc., PhD.

doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, PhD.

doc. PhDr. Ivan Krušpán, CSc.