OBSAH

3.3 Profesijný štandard učiteľa

 V súčasnosti sa zvyšujú požiadavky aj na výkon učiteľov technických predmetov, aby boli inovátormi, manažérmi, konzultantmi, prieskumníkmi i tvorivými zamestnancami.

Dlhodobé diskusie odborníkov na rôznych fórach o tom, aké profesijné kompetencie by mal učiteľ mať, sa na Slovensku dostali do fázy prijatia konkrétnych návrhov profesijných štandardov učiteľa, jeho kompetencií. Prijatím Zákona opedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch sa vytvorili podmienky na uvedenie štandardizácie učiteľskej profesie do praxe. Pre jednotlivé kategórie a stupne kariérového rastu boli navrhnuté profesijné štandardy.

Profesijný štandard je normatív, ktorý vymedzuje nevyhnutné profesijné kompetencie pre štandardný výkon pedagogického zamestnanca tromi široko koncipovanými dimenziami (orientáciou na žiaka, vyučovací procesna sebarozvoj učiteľa v štruktúre kľúčových a špecifických kompetencií). Kľúčové kompetencie a z nich odvodené špecifické spôsobilosti charakterizujú učiteľa ako príslušníka profesie. Sú spoločné pre všetkých učiteľov všeobecno-vzdelávacích aj odborných predmetov.

Pre kategóriu učiteľ nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania bola navrhnutá nasledovná štruktúra profesijných štandardov:

 

  • 1. Kompetencie orientované na žiaka

 Identifikovať vývinové individuálne charakteristiky žiaka:

- poznať zákonitosti psychického vývoja a osobnosti žiaka,

- akceptovať individualitu žiaka bez predsudkov.

 Identifikovať psychické a sociálne faktory jeho učenia sa:

- poznať štýly učenia sa žiaka,

- akceptovať rôzne štýly učenia sa žiakov.

 Identifikovať sociokultúrny kontext rozvoja žiaka:

- poznať odlišnosti kultúr v multikultúrnom prostredí žiaka a ich vplyv na žiaka.

Viac o kompetenciách študenta (Príloha 1).

  • 2. Kompetencie orientované na edukačný proces

 Ovládať obsah vyučovacích predmetov:

- mať vedomosti a zručnosti v odbore, vrátane interdisciplinárnych vzťahov,

- poznať základné pedagogické dokumenty.

 Schopnosť plánovať a projektovať vyučovanie:

- poznať problematiku plánovania a projektovania vyučovania,

- vedieť plánovať a projektovať vyučovanie,

- vedieť individualizovať plánovanie podľa špeciálnych potrieb žiaka.

 Schopnosť stanoviť ciele vyučovania orientované na žiaka:

- poznať kritériá tvorby edukačných cieľov,

- vedieť vymedziť ciele učenia sa žiakov,

- akceptovať špecifiká podmienok pri variovaní cieľov.

 Schopnosť psychodidaktickej analýzy učiva:

- poznať zákonitosti psychodidaktickej analýzy učiva vo vzťahu k cieľom,

- aplikovať postupy psychodidaktickej analýzy učiva.

 Schopnosť výberu a realizácie vyučovacích foriem a metód:

- poznať metódy a formy podporujúce aktívne učenie sa žiakov,

- vedieť vybrať adekvátne formy a metódy na realizáciu učebných činností,

- identifikovať sa s vybranými formami a metódami.

 Schopnosť hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka:

- poznať spôsoby hodnotenia žiakov a ich psychodidaktické aspekty,

- vedieť stanoviť kritériá hodnotenia.

 Schopnosť vytvárať pozitívnu klímu triedy:

- vhodnou komunikáciou vytvárať pozitívnu, pracovnú a sociálnu klímu.

 Schopnosť vytvárať materiálne a technologické zázemie vyučovania:

- poznať základné didaktické prostriedky (vrátane IKT),

- vedieť vybrať, navrhnúť, vytvoriť a využiť vhodné didaktické prostriedky,

- mať pozitívny vzťah k moderným učebným pomôckam.

 Schopnosť ovplyvňovať personálny rozvoj žiaka:

- poznať stratégie a metódy personálneho rozvoja (sebapoznávanie),

- aplikovať stratégie a metódy podľa individuálnych potrieb žiaka.

 Schopnosť rozvíjať sociálne zručnosti a postoje žiakov

 Schopnosť prevencie a pravy porúch správania sa žiaka

  • 3. Kompetencie na sebarozvoj učiteľa

 Schopnosť profesionálneho rastu a sebarozvoja:

- poznať vlastné dispozície, hodnoty, silné a slabé stránky,

- poznať trendy vývoja spoločnosti a trendy v oblasti edukácie,

- vedieť reflektovať a hodnotiť vlastnú činnosť v tímovej práci,

- vedieť stanoviť ciele profesijného rozvoja na základe vlastných potrieb,

- využívať v sebarozvoji IKT,

- využívať v sebarozvoji cudzí jazyk.

 Schopnosť identifikovať sa s profesijnou rolou a školou:

- poznať poslanie a ciele učiteľskej profesie,

- vystupovať ako reprezentant profesie,

- poznať sociálnych partnerov a možnosti komunikácie s nimi (Valent, 2009).

 

Na záver tejto podkapitoly popíšeme jeden z modelov štandardu učiteľskej profesie podľa podkladov National Board for Professional Teaching Standards (1994):

1. Učiteľ je zapálený pre svojich žiakov a ich učenie.

2. Učiteľ pozná predmety, ktoré vyučuje a vie, ako ich vyučovať.

3. Učiteľ riadi a monitoruje učenie žiakov.

4. Učiteľ systematicky uvažuje o svojej práci, učí sa zo svojich skúseností.

5. Učiteľ je členoučiacej sa spoločnosti („learning komunity“).

 

 

 


Posledná zmena: 10.11.2011

AUTORI

prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc.

doc. PaedDr. Iveta Šebeňová, PhD.

doc. PaedDr. Mária Vargová, PhD.

doc. PaedDr. Jozef Pavelka, CSc.

PaedDr. Ján Stebila, PhD.

TECHNICKÁ REALIZÁCIA

PaedDr.Robert Janiga

PaedDr. Michal Rojček

Založené na CMS Bc. Petra Brčáka

JAZYKOVÁ KOREKTÚRA

Mgr. Klara Stebilova

RECENZENTI

prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc., PhD.

doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, PhD.

doc. PhDr. Ivan Krušpán, CSc.