OBSAH

3.1 Pojem kompetencia – vymedzenie pojmu

 Pojem kompetencia (z lat. competentia) znamená právomoc, dosah právomoci, spôsobilosť vykonávať istú činnosť. Tak ako pri viacerých didaktických pojmoch, aj pri definovaní a charakterizovaní významu kompetencií nachádzame vliteratúre rôzne vymedzenia a charakteristiky.

Pojem kompetencia sa používa nielen v odbornom, ale aj bežnom jazyku jeho význam má viacero podôb. Môžeme knemu používať synonymá:

schopnosť,

zručnosť,

efektívnosť,

spôsobilosť,

požadovaná kvalita...

Podľa Slovníka cudzích slov (2003, s. 486) je kompetencia rozsah pôsobností alebo činností, súhrn oprávnení a povinnostízverených právnou normou určenému orgánu alebo organizácii, príslušnosť po odbornej alebo vecnej stránke, funkčná alebo služobná právomoc.

Podľa Cagaňovej (2004) je kompetencia spôsobilosť mobilizovať v rôznych kontextoch a činnostiach systém vedomostí azručností, schopností sociálnych kultúrnych hodnôt, postojov, emočných a ďalších osobnostných kvalít, ktorý je špecificky usporiadaný.

Kompetencia:

- má činnostný charakter: formuje sa na základe osobnej a praktickej skúsenosti, pričom sa realizuje v praxi,

- je komplexným celkom vedomostí, zručností, postojov a ďalších zložiek, ktoré boli doteraz vnímané samostatne,

- má procesuálny charakter: nevyjadruje trvalý stav, ale kvalitatívne sa mení podľa stupňa osvojenia v procese celoživotného vzdelávania,

- je dynamická a rozvinutá na rôznej úrovni: počas procesu osvojovania ju možno len predpokladať, preto je nevyhnutné presne špecifikovať kritéria jej vyhodnotenia,

- je predpokladom pre výkon subjektu v určitej oblasti činnosti: je výsledkom akéhokoľvek vzdelávania.

 Kompetencia sa v určitej oblasti zvykne vyjadrovať v podobe definície a najdôležitejších indikátorov kvalitnej činnosti. Kompetencie by sme podľa toho mohli chápať ako prienik troch množín: vedomostí, zručností a postojov (Hrmo - Turek, 2003).

Kompetencia je schopnosť (správanie, činnosť alebo komplex činností), ktorú charakterizuje vynikajúci výkon v niektorej oblasti činnosti. Ide o charakteristické prvky činnosti, ktoré sa vyskytujú oveľa častejšie a dôslednejšie pri dosahovanívynikajúcich výkonov, ako pri dosahovaní priemerných a slabých výkonov v určitej oblasti.

Švec uvádza (podľa D. J. K. Loata), že kompetencia je potencialita osobnosti, v ktorej sú synchronizované tri základné zložky: správanie, poznávanie, prežívanie.

 


Posledná zmena: 07.11.2011

AUTORI

prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc.

doc. PaedDr. Iveta Šebeňová, PhD.

doc. PaedDr. Mária Vargová, PhD.

doc. PaedDr. Jozef Pavelka, CSc.

PaedDr. Ján Stebila, PhD.

TECHNICKÁ REALIZÁCIA

PaedDr.Robert Janiga

PaedDr. Michal Rojček

Založené na CMS Bc. Petra Brčáka

JAZYKOVÁ KOREKTÚRA

Mgr. Klara Stebilova

RECENZENTI

prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc., PhD.

doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, PhD.

doc. PhDr. Ivan Krušpán, CSc.