OBSAH

Autori

 

Autori obsahovej časti učebnice

 img5.png

Mária Kožuchová (Prof., PhDr., CSc.) - hlavná riešiteľka projektu KEGA - El. učebnica didaktika tech. výchovy

je vedúcou  Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky PdF UK v Bratislave. Na Pedagogickej fakulte UK pracuje už 32 rokov a za jej pedagogickú činnosť jej bola v roku 2010 udelená zlatá medaila fakulty.  Jej odborná činnosť sa vzťahuje na primárne vzdelávanie. Medzi jej hlavné publikácie patrí: Pracovná výchova a technické vzdelávanie v ZŠ (1993), Rozvoj technickej tvorivosti (1995, 1999),  Fenomén techniky vo výchove a vzdelávaní žiakov ZŠ (1997), Obsahová dimenzia technickej výchovy (2003), je spoluautorkou  Predškolskej a elementárnej pedagogiky (2001). Tiež je vedúcou autorského kolektívu učebníc: Pracovné vyučovanie pre 3. a  4. ročník ZŠ (od r. 2001 je to 5 vydaní), Dopravná výchova pre 1. a 2. ročník ZŠ (2009), Vlastiveda pre 2. a 3. ročník ZŠ (2008, 2009). Je vedúcou dvoch grantových úloh a spoluriešiteľkou troch medzinárodných projektov. Pôsobí v medzinárodných vedeckých organizáciách a redakčných radách odborných časopisov.

 img6.png

Iveta Šebeňová (doc., PaedDr., PhD.)
pôsobí na Katedre prírodovedných a technických disciplín Pedagogickej fakulty PU v Prešove. Zaoberá sa problematikou didaktiky technických disciplín v odbore učiteľstva predškolskej a elementárnej pedagogiky.

 img7_1.png

Mária Vargová (doc. PaedDr. PhD.)

pôsobí na Katedre techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre.  Za posledné obdobie napísala publikácie: Technický terminologický slovník pre pedagogickú prípravu a prax (v spoluautorstve) – 2009, Pedagogické aspekty BOZP (v spoluautorstve) – 2010, Technické vzdelávanie a trh práce – 2010 a Tvorba záverečnej práce – 2011. Je držiteľkou Ceny rektora UKF v Nitre za publikačné aktivity v roku 2002. V roku 2008 jej bola udelená Cena dekana PF UKF v Nitre za dlhoročnú pedagogickú činnosť v prospech PF.

 

 img9.png

Jozef Pavelka (doc., PaedDr., CSc.) - zástupca vedúcej projektu

je členom Katedry fyziky, matematiky a techniky FHPV PU v Prešove. Na fakulte už 31 rokov svoju činnosť zameriava na prípravu učiteľov techniky pre základné školy. V roku 1999 bol ocenený dekanom fakulty za publikačnú činnosť. K jeho publikačným výstupom i v spoluautorstve patria napr. Učebné osnovy voliteľného predmetu Technická výchova (1999), celoštátna učebnica Technická výchova pre 5. až 9. roč. ZŠ (1999 – 2006),  Vyučovacie prostriedky v technickej výchove (1999), IKT a PowerPoint v edukácii k technike a technológiám. Významnou a dlhodobou oblasťou činnosti je vývoj a tvorba rozmanitých učebných pomôcok až po multimediálne didaktické programy.


 img8.png

Ján STEBILA (PaedDr., PhD.) pôsobí ako odborný asistent na Katedre techniky a technológií PFV UMB v Banskej Bystrici.  Už dlhé roky sa zaoberá problematikou dopravnej výchovy v nižšom sekundárnom vzdelávaní v slovenských školách. Posledné publikácie: School Education For Road Safety (Polish-Slovakian Comparative Study), Dopravná výchova pre 1. a 2. ročník základných škôl.

 

 

Autori elektronického rozhrania učebnice

 img1.png

Igor Černák (doc. Ing. PhD. m.prof. KU)
je riaditeľ Ústavu matematiky, fyziky a informatiky
na Pdf KU v Ružomberku.
Venuje sa elektronickému vzdelávaniu,
neurónovým sieťam a informačným komunikačným systémom.
Je hlavným garantom štúdia informatiky na KU v Ružomberku.

 img2.png

Eduard Mašek (doc., Ing., CSc.)

je docent na Katedre informatiky, Pdf KU v Ružomberku.

Autor dlhodobo pôsobí v oblasti vzdelávania s využívaním infomačných technológií. V súčasnosti svoje skúsenosti a poznatky uplatňuje pri výučbe prezentačného softvéru, základov e-learningu, základov informatiky,  projektovania špeciálnych informačných systémov a webového dizajnu.

 

 img3.png

Michal Rojček (PaedDr.)

je tajomník Ústavu matematiky, fyziky a informatiky a asistent na Katedre informatiky, Pdf KU v Ružomberku.

Venuje sa neurónovým sieťam, programovaniu, počítačovej grafike (2D, 3D). Zabezpečuje správu fakultného e-learningu.

 img4.png

Róbert Janiga (Mgr.)

je technik na Katedre informatiky, Pdf KU v Ružomberku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Posledná zmena: 06.04.2019

AUTORI

prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc.

doc. PaedDr. Iveta Šebeňová, PhD.

doc. PaedDr. Mária Vargová, PhD.

doc. PaedDr. Jozef Pavelka, CSc.

PaedDr. Ján Stebila, PhD.

TECHNICKÁ REALIZÁCIA

PaedDr.Robert Janiga

PaedDr. Michal Rojček

Založené na CMS Bc. Petra Brčáka

JAZYKOVÁ KOREKTÚRA

Mgr. Klara Stebilova

RECENZENTI

prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc., PhD.

doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, PhD.

doc. PhDr. Ivan Krušpán, CSc.