OBSAH

O učebnici

O učebnici

V kontexte hlbokých politických a spoločenských zmien po roku 1989 si hľadá slovenské školstvo už viac ako 20 rokov cesty k transformácii vzdelávacieho systému. Prvá významná zmena nastala v roku 2008, kedy došlo ku kurikulárnejtransformácii. Napriek tomu, že sa súčasná spoločnosť vyznačuje búrlivým vedeckotechnickým vývojom, informačnou explóziou či globalizáciou, je postavenie technického vzdelávania v predprimárnom, primárnom a nižšom sekundárnomvzdelávaní žalostné. V kurikule štátneho vzdelávacieho programu je vytvorená vzdelávacia oblasť Človek a svet práce,avšak po predmetoch s technickým zameraním v nich zostalo len chabé torzo. Sme presvedčení, že technickévzdelávanie je v súčasnej dobe potrebné a techniku v celom jej rozsahu nie je možné ignorovať. Z toho dôvodu sa tím popredných odborníkov v Slovenskej republike rozhodol vydať elektronickú učebnicu s názvom Didaktika technickej výchovy.

Predložená publikácia má multimediálny charakter. Zabezpečili ho odborníci zaoberajúci sa informačnými technológiami, ktorí participovali na tvorbe učebnice. Snahou učebnice je prispieť k poznaniu premien v oblasti technického vzdelávaniapo roku 1989 a porozumeniu diania v širšom kontexte transformačných procesov v školstve u nás a v zahraničí.Publikácia patrí k hlavnému výstupu výskumného zámeru projektu KEGA číslo: 3/7127/09 Elektronická učebnica Didaktika technickej výchovy, ktorý v rokoch 2009 až 2011 riešil tím odborníkov z celého Slovenska. Zodpovednou riešiteľkou grantu bola prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc. Pedagogickej fakulty Univerzity Komenskéhov Bratislave. (Menovaná je autorkou kapitoly č. 1, 6, 8 a 10spoluautorkou kapitoly č. 4 a 5.2.) Zástupcom výskumnéhoprojektu bol doc. PaedDr. Jozef Pavelka, PhD. z Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove.(Menovaný je autorom kapitoly č. 5.3, 7, 11.3 a 13.) Publikácia vznikla aj za pomoci ďalších odborníkov, a to: doc. PaedDr. Márie Vargovej, PhD. z Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre(Menovaná je autorkou kapitoly č. 9, 12 a podkapitoly 11.2.), doc. PaedDr. Ivety Šebeňovej, PhD. z Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity vPrešove, ktorá je autorkou kapitoly č. 2, 5.1 a 11.1 a PaedDr. Jána Stebilu, PhD. z Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorý je autorom kapitoly č. 3 a spoluautorom kapitoly č. 4.

Dominantným predmetom skúmania bola analýza viacerých súčasných vzdelávacích koncepcií technického vzdelávania. Učebnica približuje tri základné smery vzdelávania, a to: sociokonštruktivistický prístup, tvorivohumanitný prístup abehaviorálny prístup. Väčšina autorov sa v učebnici stotožňuje so sociokonštruktivistickým prístupom, ktorý je v súčasnej dobe najrozvinutejším a najprepracovanejším prístupom u nás i v zahraničí. V centre pozornosti boli nasledujúce otázky: 1. Aké sú projektované a reálne prebiehajúce zmeny vo vzdelávaní v Slovenskej republike? 2. Aké zmeny prebiehajú voblasti technického vzdelávania? 3. Ako súčasné zmeny korešpondujú so západoeurópskymi trendmi a našimi tradíciami? Dôležitou súčasťou hľadania odpovedí na uvedené otázky bolo porovnávanie oficiálne proklamovaných zmiens realitou. Predkladaná učebnica je členená do trinástich kapitol s odkazmi na multimediálne prílohy. Ponúka teoretické i praktické príklady súčasného technického vzdelávania.

 Komu je učebnica určená

Predkladaná učebnica je určená budúcim učiteľov predprimárneho, primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania.Snahou autorského kolektívu bolo zorientovať študentov v rozsiahlej didaktickej problematike technického vzdelávania.Základným cieľom bolo podať prehľad hlavných didaktických problémov v technickom vzdelávaní, ktorým by mal rozumieť každý učiteľ. Učebnica je ďalej určená učiteľom, ktorí sa zaoberajú problematikou technického vzdelávania na všetkých stupňoch. Z hľadiska hľadania nových ciest v technickom vzdelávaní bude táto učebnica prínosom aj pre evaluačné orgány a manažment školy.

 Koncepčná štruktúra

Obsah učebnice je rozvrhnutý do 13. kapitol, ktoré prezentujú hlavné okruhy teórie technického vzdelávaniaZo základnej štruktúry sa vymykajú kapitoly č. 5 a 11, kde bolo potrebné venovať pozornosť didaktike technického vzdelávania navšetkých troch stupňoch (na úrovni predprimárneho, primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania). Bežnému ponímaniu didaktiky technického vzdelávania sa vymyká aj kapitola č. 10 venovaná pedagogickej diagnostike vtechnickom vzdelávaní. Prevažuje v nej všeobecno-didaktický charakter, ale príklady sú upriamené na technické vzdelávanie.

Každá kapitola začína cieľmi, ktoré chce autor dosiahnuťza každou kapitolou sú úlohy pre študentov. Odpovede na ne im pomôžu zistiť, či text pochopili. Nejde len o samotné pochopenie textu. Otázky a úlohy sú koncipované tak, aby študent o probléme uvažoval, navrhoval riešenia, vyslovoval vlastné názory. Ide o otázky a úlohy, ktorým je potrebné venovať pozornosť aj v rámci seminárov, resp. przadávaní seminárnych prác.

 Slovník

Vzhľadom na výraznú dynamiku v procese technického vzdelávania dochádza k mnohým terminologickým zmenám, pretopristúpili autori k vytvoreniu slovníka pre danú učebnicu. Chceme podotknúť, že cieľom nebolo vypracovať podrobný slovník tejto učebnice, ale len vybraných termínov, ktoré sú po roku 1989 novými pojmami v oblasti didaktiky technickej výchovy.

 Poďakovanie

Touto cestou chcem poďakovať svojim spoluautorom, hlavne doc. PaedDr. Jozefovi Pavelkovi, PhD., ktorý odbornou radou výrazne prispel k celkovej koncepcii učebnice a viacerých kapitol. Chcem poďakovať aj doc. PaedDr. Márii Vargovej, PhD., ktorá významne prispela k tvorbe slovníka a kapitoly 9, 11 a 12. Moje poďakovanie patrí aj doc. PaedDr. Ivete Šebeňovej, PhD., ktorá venovala mimoriadnu pozornosť činiteľom procesu vyučovania. Táto kapitola sa vyníma rozsahom hĺbkou spracovania. Vneposlednom rade ďakujem aj PaedDr. Jánovi Stebilovi, PhD. za spracovanie problematiky dvoch kapitol, ale aj za manažovanie celého priebehu tvorby učebnice. Moje poďakovanie patrí aj tým, ktorí sa podieľali na elektronickom spracovaní tejto učebnicedoc. Ing. Igorovi Černákovi, PhD. mim. prof., doc. Ing. Eduardovi Mašekovi, CSc., PaedDr. Michalovi Rojčekovi a Mgr. Róbertovi Janigovi z Katedry informatiky Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity vRužomberkuVďaka patrí aj recenzentom za ich cenné rady a pripomienky: doc. PaedDr. Jarmile Honzíkovej, PhD., prof. Ing. Jánovi Bajtošovi, CSc., PhD.doc. PhDr. Ivanovi Krušpánovi, CSc. a Mgr. Kláre Stebilovej za jazykovú korektúru textu učebnice.

 

prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc.

zodpovedná riešiteľka grantu

 


Pre správnu funkčnosť učebnice, pracujte vo voľne dostupnom prehliadači Mozilla Firefox.

firefox_icon_2.jpg

Ak sa Vám zdá text učebnice príliš malý, zväčšite si ho pomocou kláves: CTRL a + . Zmenšuje sa CTRL a - .

AUTORI

prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc.

doc. PaedDr. Iveta Šebeňová, PhD.

doc. PaedDr. Mária Vargová, PhD.

doc. PaedDr. Jozef Pavelka, CSc.

PaedDr. Ján Stebila, PhD.

TECHNICKÁ REALIZÁCIA

PaedDr.Robert Janiga

PaedDr. Michal Rojček

Založené na CMS Bc. Petra Brčáka

JAZYKOVÁ KOREKTÚRA

Mgr. Klara Stebilova

RECENZENTI

prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc., PhD.

doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, PhD.

doc. PhDr. Ivan Krušpán, CSc.